Služby

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V oblasti BOZP poskytujeme v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení zmien a úprav neskorších predpisov nasledujúce služby, ktoré zabezpečuje autorizovaný bezpečnostný technik.

 • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy,
 • vykonávanie kontrolnej činnosti na pracoviskách,
 • účasť pri kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru,
 • metodická pomoc pri šetrení pracovných úrazov,
 • vzdelávanie, oboznamovanie a informovanie zamestnancov s platnými predpismi BOZP,
 • školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP,
 • poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti práce,
 • metodická činnosť v oblasti BOZP

 

 

Ochrana pred požiarmi 

V oblasti OPP poskytujeme v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o OPP a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení zmien a úprav neskorších predpisov nasledujúce služby, ktoré zabezpečuje technik požiarnej ochrany.

 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • preventívne protipožiarne prehliadky,
 • vyhalasovanie, riadenie a vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu,
 • školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • kontroly požiarnych dverí a uzáverov,
 • posudzovanie požiarneho nebezpečenstva na pracovisku a používaných technológiách,
 • účasť pri protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru,
 • šetrenie príčin vzniku prípadných požiarov,
 • poradenská služba v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • metodická činnosť v oblasti OPP

 

 

Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

 • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
 • Školenia zamestnancov s overením vedomostí, ktoré sa opakuje pravidelne po 24 mesiacoch,
 • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí, ktoré sa opakuje pravidelne po 24 mesiacoch
 • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

 

Školenia v oblasti ochrany pred požiarmi

 • Školenie novoprijatých zamestnancov pri nástupe do zamestnania pred začatím práce
 • Školenie vedúcich zamestnancov s overením vedomostí a zamestnancov,ktoré sa opakuje pravidelne po 24 mesiacoch
 • Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s overením vedomostí, ktoré sa opakuje po 12 mesiacoch
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok právnickej osoby a pracoviska, ktoré sa opakuje po 12 mesiacoch
 • Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo pred začatím podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb

 

 

Ďalšie služby

 • Predaj a zabezpečenie kontrol a opráv hasiacich prístrojov,
 • Predaj bezpečnostných značení a tabuliek na ochranu pred požiarmi,
 • Zabezpečovanie koordinátora bezpečnosti práce stavieb


Kontakt

V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať a my sa Vám ozveme a dohodneme návštevu na pracovisku , aby naša ponuka bola ušitá na Vaše podmienky a potreby.