Elektroslužby

Revízny technik Ing. Matej Gabriška

Na vznik požiaru má pomerne často vplyv elektrický skrat. Aby to to nebolo príčinou aj u Vás je potrebné venovať pozornosť kontrole elektroinštalácii a technickému stavu elektrospotrebičov. 

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa tak v praxi napríklad kontrolujú elektrické inštalácie v budovách vrátane elektrických zásuviek (napríklad či niekomu nemôžu spôsobiť úraz vyvolaný zásahom elektrického prúdu). Revíziou elektrického spotrebiča a revíziou elektrického ručného náradia sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického spotrebiča a stav bezpečnosti elektrického ručného náradia počas používania. Kontrolou elektrického spotrebiča a kontrolou elektrického ručného náradia sa tiež kontroluje stav bezpečnosti elektrického spotrebiča a stav bezpečnosti elektrického ručného náradia počas používania.

Rozdiel medzi revíziou a kontrolou ale podľa slovenských technických noriem existuje. Revízia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje stav z hľadiska bezpečnosti. Revíziou sa tak napríklad kontroluje, či zdrojový kábel do počítača nie je odizolovaný. Kontrola je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje bezpečný stav (chod), najmä po mechanickej a elektrickej stránke. Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízie a kontroly vám musí vykonať osoba, ktorá má na to oprávnenie. Výsledkom revízie je revízna správa. Musí z nej byť zrejmý stav elektrického technického zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Výsledkom kontroly je zase zápis, že zariadenie je alebo nie je spôsobilé bezpečnej prevádzky. 


S kontrolu a revíziou Vám vieme pomôcť. Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (OPOS) vyhradených technických zariadení elektrických :

Revízie elektrických inštalácii - Revízie bleskozvodov - Revízie elektrických spotrebičov Revízie elektrického prenosného náradia


Postup pri revízii elektrických zariadení

Konzultácia

Na konzultácii si dohodneme rozsah a plán revízie. Preberieme potrebnú dokumentáciu*. 

Odborná prehliadka

Vykonáme odbornú prehliadku predmetného elektrického zariadenia podľa príslušných noriem. 

Odborná skúška

Odskúšame a odmeriame predmetné elektrické zariadenie podľa príslušných noriem.

Revízna správa

Vypracujeme správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (OPaOS). Navrhneme odporúčania

poznámka: *je to projekt skutočného vyhotovenia, východisková správa o OPaOS, správa o pravidelnej OPaOS, technická dokumentácia od zariadení na ochranu pri zásahu bleskom, návody na obsluhu od spotrebičov a náradia atď.


Cenník

Ceny za elektroslužby sú stanovené orientačne. Výsledná cena je stanovená individuálne podľa potrieb zákazníka. Nie som platca DPH  

Rozvodné zariadenia

Položka

kontrola stavu

01

rozvádzača do 10 prístrojov

02

rozvádzača nad 10 do 30 prístrojov

03

rozvádzača nad 30 prístrojov

04

zapuzdreného rozvádzača

05

oceľoplechovej alebo doskovej rozvodnice

06

elektrorozvodného jadra

merná jednotka

cena

pole

11,60 €

pole

18,81 €

pole

27,32 €

ks

18,87 €

ks

10,49 €

ks

10,49 €


Elektrická inštalácia

Položka

kontrola stavu

07      

elektrického okruhu* do 5 vývodov v priestore bezpečnom** 

08 

elektrického okruhu* nad 5 do 10 vývodov v priestore bezpečnom** 

09

elektrického okruhu* nad 10 vývodov v priestore bezpečnom**

10

elektrického okruhu* do 5 vývodov v priestore nebezpečnom**

11

elektrického okruhu* nad 5 do 10 vývodov v priestore nebezpečnom**

12

elektrického okruhu* nad 10 vývodov v priestore nebezpečnom**

merná jednotka

cena

okruh

7,73 €

okruh

10,21 €

okruh

13,94 €

okruh

14,18 €

okruh

19,33 €

okruh

27,06 €

poznámka: *vrátane inštalačných, ovládacích a istiacich prvkov bez pripojených spotrebičov  

** z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom


Elektrické spotrebiče

 osvetľovacie teleso, žiarivka, žiarovka, výbojka

Položka

kontrola stavu

13

pevne pripojeného v priestore bezpečnom*

14

pevne pripojeného v priestore nebezpečnom*

15

prenosného 

merná jednotka

cena

ks

3,74 €

ks

9,41 €

ks

5,51 €

* priestory z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom 


Tepelný spotrebič

Položka

kontrola stavu

16

priamovykurovacieho pevne pripojeného do 10 kW v priestore bezpečnom*

17

priamovykurovacieho pevne pripojeného nad 10 kW v priestore bezpečnom*

18

priamovykurovacieho pevne pripojeného do 10 kW v priestore nebezpečnom**

19

priamovykurovacieho pevne pripojeného nad 10 kW v priestore nebezpečnom**

20

prenosného napojeného pohyblivým prívodom v priestore bezpečnom*

21

prenosného napojeného pohyblivým prívodom v priestore nebezpečnom*

22

akumulačného do 10 kW v priestore bezpečnom*

23

akumulačného nad 10 kW v priestore bezpečnom*

24

akumulačného do 10 kW v priestore nebezpečnom*

25

akumulačného nad 10 kW v priestore nebezpečnom*

merná jednotka

cena

ks

5,31 €

ks

7,68 €

ks

10,03 €

ks

13,71 €

ks

4,30 €

ks

8,17 €

ks

 5,21 €

ks

6,44 €

ks

9,84 €

ks

11,50 €

*z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom


Indukčný motor

Položka

kontrola stavu

26

pevne pripojeného do 5kW v priestore bezpečnom*

27

pevne pripojeného nad 5kW v priestore bezpečnom*

28

pevne pripojeného do 5kW v priestore nebezpečnom*

29

pevne pripojeného nad 5kW v priestore nebezpečnom*

30

prenosného, napojeného pohyblivým prívodom v priestore bezpečnom*

31

prenosného, napojeného pohyblivým prívodom v priestore nebezpečnom*

merná jednotka

cena

ks

5,36 €

ks

7,73 €

ks

11,52 €

ks

13,84 €

ks 

5,31 €

ks

11,60 €

*z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom


Zváračky a zváracie agregáty

Položka

kontrola stavu

32

jednofázových

33

trojfázových

merná jednotka

cena

ks

15,70 €

ks

21,65 €


Elektrické spotrebiče a elektrické prenosné náradie

Položka

kontrola stavu

34

triedy I do 10 spotrebičov

35

triedy II do 10 spotrebičov

36

triedy III do 10 spotrebičov

37

triedy I od 10 do 30 spotrebičov

38

triedy II od 10 do 30 spotrebičov

39

triedy III od 10 do 30 spotrebičov

40

triedy I od 30 spotrebičov

41

triedy II od 30 spotrebičov

42

triedy III od 30 spotrebičov

merná jednotka

cena

ks

12,89 €

ks

11,99 €

ks

10,70 €

ks

9,80 €

ks

8,89 €

ks

7,60 €

ks

7,37 €

ks

6,47 €

ks

5,21 €


Bleskozvody

Položka

kontrola stavu

43

zariadenia ochrany pred úderom blesku

44

zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier

45

zberných tyčí, držiakov a ochrannej striešky

46

uchytenia ochranného uholníka alebo rúrky, držiakov

47

skrutiek, podpier, držiakov a svoriek bleskozvodu

merná jednotka

cena

zvod

68,30 €

m

1,55 €

ks

5,15 €

ks

2,58 €

ks

0,57 €


meranie pri revíziách 

Položka

meranie izolačných odporov

48

na prívode do rozvádzača alebo rozvodnice

49

 okruhu celého rozvádzača alebo rozvodnice

50

 vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice

51

 jedno alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice do 5 vývodov

52

jedno alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 5 do 10 vývodov

53

jedno alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov

54

 v okruhu riadiacom alebo ovládacom napájanom z transformátora

55

spotrebiča

merná jednotka

cena

mer.

1,78 €

mer.

2,27 €

mer.

2,45 €

mer.

1,44 €

mer.

1,93 €

mer.

2,63 €

mer.

1,93 €

mer.

1,93 €

Položka

meranie

56

impedancie poruchovej slučky

57

zemného prechodového odporu ochranného alebo pracovného uzemnenia

58

prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania

59

,skúšanie a preverenie ochrany napäťovým chráničom 

60

,skúšanie a preverenie ochrany prúdovým chráničom

61

krokového alebo dotykového napätia

62

merného odporu pôdy

63

kontrola funkcie strážcu izolačného stavu

64

kontrola sledu fázy

65

intenzity osvetlenia

66

izolačného odporu podlahy

67

povrchovej teploty predmetov

68

základných elektrických veličín napätie (U)

69

základných elektrických veličín prúd (I)€

70

základných elektrických veličín ostatné (P, A, cos)

merná jednotka

cena

mer.

2,16 €

mer.

11,14 €

mer.

2,45 €

mer.

5,80 €

mer.

6,49 €

mer.

4,92 €

mer.

17,14 €

mer.

1,44 €

mer.

3,09 €

mer.

2,84 €

mer.

6,26 €

mer.

5,80 €

mer.

2,63 €

mer.

2,16 €

mer.

2,84 €


Pomocné práce pri revíziách

Položka

práca

71

vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu

72

zistenie cieľa neoznačeného okruhu a označenie okruhu

73

demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača alebo rozvodnice*

74

demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača alebo rozvodnice**

75

demontáž a opätovná montáž krytu veka zapúzdreného rozvádzača alebo rozvodnice

76

demontáž a opätovná montáž krytu dosky doskovej rozvodnice

77

demontáž a opätovná montáž krytu elektrického prístroja, spotrebiča, inštalačnej krabice

78

nastavenie nadprúdovej ochrany istiaceho prvku podľa výkonu spotrebiča

79

kontrola skratových pomerov v rozvádzači a vypínacej schopnosti prístrojov

80

kontrola dimenzie vedenia na oteplenie pri skrate

81

stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača

82

stanovenie výpočtového zaťaženia okruhu

83

demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia

merná jednotka

cena

ks

72,17 €

ks

5,05 €

ks

4,41 €

ks

6,29 €

ks

5,15 €

ks

7,58 €

ks

1,99 €

ks

1,99 €

ks

3,38 €

ks

7,81 €

ks

10,41 €

ks

3,56 €

ks

3,45 €

*v prostredí bezpečnom, ** v prostredí nebezpečnom

(z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom)


Zistenie základných údajov, vypracovanie revíznej správy

Oceňuje sa percentuálnou sadzbou vypočítanou zo súčtu cien prevedených prác 

(položiek 1 až 83) 

Položka

cena revízie

84

do 21 €

85

od 21 € do 85 €

86

nad 85 €

merná jednotka

% z ceny

-

25

-

20

-

15

Výsledná cena je stanovená súčtom cien prevedených prác (položiek 1 až 84) a príslušnej percentuálnej sadzby (položiek 84 až 86)


Kontakt

V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať a my sa Vám ozveme a dohodneme konzultáciu, aby naša ponuka bola ušitá na Vaše podmienky a potreby.

Adresa:

Ing. Matej Gabriška

925 26 Reca 434

Telefónne číslo:

+421 902 342 297

E-mail:

elektrosluzby@preventiva.sk

IČO:

47075066 

DIČ:

1080572317